Phone: 0-2935-5828,0-2935-5862

Email:customer@brainwork.co.th

บริหารและจัดการฐานข้อมูล Database Management

บริษัท บเรนเวอร์ค จำกัด วางแผนและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและบริหารฐานข้อมูลให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า หรือ ข้อมูลสมาชิก ต่างๆ   ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ อาชีพและข้อมูลเชิงลึก เช่น พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ความถี่ในการซื้อ ประเภทสินค้าที่สนใจ ฯลฯ โดยสามารถให้บริการได้เป็น 2 ส่วนคือ
1.1 พัฒนาและบริหารฐานข้อมูล ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร โดยจัดเก็บฐานข้อมูล (database) ที่ บเรนเวอร์ค
1.2 พัฒนาและส่งมอบฐานข้อมูลให้แก่ลูกค้านำกลับไปบริหารและจัดการเอง

บริการปรับโครงสร้างฐานข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูล Data Structure & Data Clean up

รับปรับฐานข้อมูลที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต และรับทำความสะอาดข้อมูล ซ่อมแซมข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ให้ถูกต้อง

Contact Details

Telephone:0-2935-5828,0-2935-5862
Email: customer_contact@brainwork.co.th
Website: www.brainwork.co.th

ADDRESS
Minsk - Head Office
Brainwork.co.,Ltd.
ตั้งอยู่เลขที่ 33/11 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Portfolio Highlights

Map-Address.